Tout timoun Ozetazini gen dwa egal pou yo enskri epi patisipe nan lekòl elemantè ak segondè piblik san yo pa konsidere sitiyasyon imigrasyon paran yo oswa gadyen yo.
Learn about your child’s right to enroll and participate in a public K-12 education. In-language resources available in Arabic, Chinese, Farsi, Haitian Creole, Pashto, Somali, Spanish, and Vietnamese at justice.gov/crt/guidance-and….

Sep 29, 2021 · 4:03 PM UTC

3
1
1